Table of Contents:

 1. Hvad er en forebyggende foranstaltning?
 2. Hvad er en social foranstaltning?
 3. Hvad er særlig støtte børn?
 4. Hvad er paragraf 52?
 5. Hvad betyder særlig støtte?
 6. Hvad er ideen med paragraf 83?
 7. Hvornår kan man søge om tabt arbejdsfortjeneste?
 8. Hvornår er man berettiget til særlig støtte?
 9. Hvad kan man få i særlig støtte?
 10. Hvad kan man få hjælp til efter servicelovens 83?
 11. Hvad beskriver 83 samt 83a i serviceloven?
 12. Hvordan søger man om tabt arbejdsfortjeneste?
 13. Kan arbejdsgiver sige nej til tabt arbejdsfortjeneste?

Hvad er en forebyggende foranstaltning?

Statistikken om forebyggende foranstaltninger er en årlig opgørelse af hjælpeforanstaltninger til børn og unge, og familier, der har behov for særlig støtte i henhold til udvalgte paragraffer i Lov om social service samt Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Hvad er en social foranstaltning?

Sociale foranstaltninger for børn En børnesag er en længere proces, som er reguleret i serviceloven, og hvor en række regler skal iagttages på forskellige tidspunkter afhængig af den konkre- te sags karakter.

Hvad er særlig støtte børn?

Den særlige støtte til børn og unge kan fx være i form af konsulentbistand, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Det kan også være, at der er behov for anbringelse uden for hjemmet.

Hvad er paragraf 52?

Ifølge paragraf 52 i serviceloven skal kommunen tilbyde den nødvendige hjælp til unge under 18 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte.

Hvad betyder særlig støtte?

Særlig støtte er de muligheder, der findes i servicelovens § 52 stk. 3, for at hjælpe børn og unge, der har problemer.

Hvad er ideen med paragraf 83?

Efter servicelovens § 83 har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Hvornår kan man søge om tabt arbejdsfortjeneste?

Forældre, der forsørger et barn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne i hjemmet, kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste. Den skal dække det indtægtstab, som forældrene har på grund af barnets nedsatte funktionsevne.

Hvornår er man berettiget til særlig støtte?

Der kan ydes støtte til personer, som har været ude for en ændring af deres forhold, og som er særligt vanskeligt stillede på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Støtten ydes særskilt eller som supplement til udbetaling af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 22-25.

Hvad kan man få i særlig støtte?

Særlig støtte er en økonomisk støtte, du kan søge til at dække dine høje boligudgifter, hvis du har været ude for en livsændrende social begivenhed. Det kan fx være arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse, som betyder, at du er vanskeligt stillet på grund af høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde.

Hvad kan man få hjælp til efter servicelovens 83?

Efter servicelovens § 83 har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Hvad beskriver 83 samt 83a i serviceloven?

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til perso- ner med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktions- evne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1.

Hvordan søger man om tabt arbejdsfortjeneste?

Du skal ansøge din bopælskommune om tabt arbejdsfortjeneste. Det er vigtigt, du søger så hurtigt som muligt, da du tidligst kan blive berettiget til tabt arbejdsfortjeneste fra ansøgningsdatoen.

Kan arbejdsgiver sige nej til tabt arbejdsfortjeneste?

Kan min arbejdsgiver opsige mig, når jeg er på orlov og modtager tabt arbejdsfortjeneste? Tekst: Der ligger ikke i servicelovens § 42 regler om, hvordan arbejdsgiveren skal stille sig til ansatte der søger om orlov, i forbindelse med pasningen af et barn med handicap.