Table of Contents:

 1. Hvad betyder at betinge?
 2. Hvad betyder ordet dom?
 3. Hvad betyder det at stadfæste en dom?
 4. Hvad er det endelig?
 5. Hvordan staver man til endelig?
 6. Hvad betyder det når Retten stadfæster?
 7. Hvad er domfældelser?
 8. Hvad er ubetinget dom?
 9. Hvor kan man finde domsafsigelser?
 10. Er en bøde en dom?
 11. Hvad betyder stedfæste?

Hvad betyder at betinge?

En betinget dom er en domstolsafgørelse, hvori den dømte findes skyldig, men fritages for afsoning af straffen såfremt nogle bestemte vilkår overholdes. Disse vilkår indebærer at den dømte i en periode – ofte et eller to år – ikke begår ny kriminalitet.

Hvad betyder ordet dom?

En dom i en straffesag er rettens afgørelse af, om du er skyldig, og hvilken straf du skal have. Dommen bliver afsagt, når dommerne har overvejet voteret.

Hvad betyder det at stadfæste en dom?

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Afvisning/henvisning betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen.

Hvad er det endelig?

som det sidste i en række begivenheder, en opremsning el. lign.

Hvordan staver man til endelig?

Ordet endelig bruges som regel i midten af ​​en sætning og udtales som det staves.

Hvad betyder det når Retten stadfæster?

Når et lovforslag er endeligt vedtaget i Folketinget, skal det stadfæstes, jf. grundlovens § 22. Stadfæstelse skal efter grundloven ske inden 30 dage efter vedtagelsen.

Hvad er domfældelser?

Retsplejeloven foreskriver, at retten skal begrunde domfældelser af tiltalte ved at angive de omstændigheder, som anses for bevist, og som lægges til grund for domfældelsen JyP2017Morgenavisen Jyllands-Posten (avis), 2017.

Hvad er ubetinget dom?

som der ikke er knyttet visse betingelser, indskrænkninger, forbehold til; uden for fagl. spr. især m. afsvækket bet.: som gælder fuldt ud, helt og holdent, uden afkortelse, modifikation, indvendinger olgn.; absolut.

Hvor kan man finde domsafsigelser?

Dansk ret: Afgørelser Der findes ikke ét sted, hvor man kan finde alle afgørelser. Den vigtigste kilde til at søge afgørelser er Ugeskrift for retsvæsen (UFR), som indeholder næsten alle lands- og højesteretsdomme og domme fra Sø- og Handelsretten siden 1950.

Er en bøde en dom?

Bøde er den mest almindelige straf. For bøder gælder det, at gerningsmanden kan erklære sig skyldig og betale bøden, uden at sagen skal forelægges for en dommer. Det kaldes, at den tiltalte vedtager et bødeforlæg .

Hvad betyder stedfæste?

Sted-fæste, et. (især hos folklorister) til II. -fæste 1: henføring, tilknytning til et bestemt sted. er en helt først draget indenfor et steds synskres, har sagnene ofte en forbavsende ævne til at yngle med nye stedfæster.