Table of Contents:

 1. Hvilken lov hører tavshedspligt under?
 2. Hvornår arbejder man under sundhedsloven?
 3. Hvor finder man regler om tavshedspligt?
 4. Hvad er underlagt tavshedspligt?
 5. Hvilke oplysninger er tavshedsbelagte?
 6. Hvilke personer har tavshedspligt?
 7. Hvornår er man omfattet af sundhedslovgivningen?
 8. Hvad er sundhedslov og servicelov?
 9. Hvornår må man bryde tavshedspligten?
 10. Hvordan er tavshedspligten en vigtig del af en Fagpersons identitet?
 11. Hvornår bortfalder tavshedspligt?
 12. Hvilke oplysninger er ikke omfattet af tavshedspligt?
 13. Hvem har tavshedspligt og hvem har ikke?
 14. Hvilket formål har sundhedsloven i Danmark?
 15. Hvilke faggrupper arbejder under sundhedsloven?

Hvilken lov hører tavshedspligt under?

Tavshedspligten efter straffelovens §§ 1d og forvaltningslovens § 27, stk. 1, påhviler den enkelte ansatte m.v. i den offentlige forvaltning. Den, der i forbindelse med sit arbejde får kendskab til fortrolige oplysninger, skal således selv påse, at oplysningerne ikke videregives til uvedkommende.

Hvornår arbejder man under sundhedsloven?

Reglerne i afsnit III gælder for patienter, der inden for sundhedsvæsenet eller andre steder, hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed, modtager eller har modtaget behandling af sundhedspersoner, medmindre andet særligt er fastsat i lovgivningen.

Hvor finder man regler om tavshedspligt?

I Sundhedslovens kapitel 9 er der regler om: Videregivelse af oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med og efter behandling af patienter.

Hvad er underlagt tavshedspligt?

Alle sundhedspersoner har pligt til at iagttage tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående patienters helbredsforhold og andre personlige oplysninger.

Hvilke oplysninger er tavshedsbelagte?

Normalt omfatter tavshedspligten alene oplysninger af en vis følsom karakter, de såkaldte fortrolige oplysninger. Oplysninger, der ikke er fortrolige, kan normalt frit videregives. I punkt 4 behandles spørgsmålet om, hvilke oplysninger der er fortrolige og dermed tavshedsbelagte.

Hvilke personer har tavshedspligt?

Hvem har tavshedspligt? Tavshedspligten gælder ifølge straffelovens § 152, stk. 1, for “den som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv”. Det er alle medarbejdere, og fx også bestyrelsesmedlemmer og pædagogstuderende.

Hvornår er man omfattet af sundhedslovgivningen?

Sundhedsloven er en dansk lov, der blev vedtaget 16. juni 2005 i forbindelse med Strukturreformen, hvor en række opgaver indenfor sundhedsvæsenet overgik fra amterne til de nyetablerede regioner. Loven regulerer hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen.

Hvad er sundhedslov og servicelov?

Formålet med serviceloven er: at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte. at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Hvornår må man bryde tavshedspligten?

Hvornår må jeg bryde min tavshedspligt for at afværge fare for andre? I konkrete situationer kan der dog blive tale om, at du som læge må bryde din tavshedspligt, hvis det er nødvendigt for at afværge umiddelbar, betydelig fare for andre personers liv eller for at sikre meget væsentlige samfundsinteresser.

Hvordan er tavshedspligten en vigtig del af en Fagpersons identitet?

Alle sundhedspersoner har tavshedspligt. En sundhedsperson er en person, der er ansat i sundhedssektoren. Det gælder også din praktiserende læge. Lægen må således ikke videregive oplysninger om dit helbred eller andre fortrolige oplysninger uden dit samtykke.

Hvornår bortfalder tavshedspligt?

Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Et samtykke bortfalder senest 1 år efter, at det er givet. 2. Det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, jf.

Hvilke oplysninger er ikke omfattet af tavshedspligt?

En sundhedsperson må således ikke videregive oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger uden patientens samtykke. Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser, undersøgelser, indlæggelser, behandling, psykiske eller sociale problemer.

Hvem har tavshedspligt og hvem har ikke?

Offentligt ansatte har tavshedspligt. Det indebærer bl. a., at de ikke må videregive fortrolige oplysninger, som de får adgang til i forbindelse med deres arbejde, til uvedkommende. Det kan være oplysninger om de borgere, som den ansatte behandler sager om eller i øvrigt kommer i kontakt med gennem arbejdet.

Hvilket formål har sundhedsloven i Danmark?

I Sundhedsloven står der, at ”Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.”

Hvilke faggrupper arbejder under sundhedsloven?

Opgaver omfattet af Sundhedsloven varetages som udgangspunkt af autoriseret sundhedsfagligt personale, dvs. sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. På bofællesskaberne er der ansat flere forskellige faggrupper i form af både social- og sundhedsassistenter, pædagoger, skolelærer og ufaglærte.