Table of Contents:

  1. Hvordan forløber en straffesag?
  2. Hvad betyder det at en sag er berammet?
  3. Kan en sigtelse frafalde?
  4. Hvor lang tid tager en straffesag?
  5. Hvornår er det en nævningesag?
  6. Hvornår bruges domsmænd?
  7. Hvornår skal man betale sagens omkostninger?
  8. Hvordan tiltaler man dommeren?
  9. Hvor længe kan man være domsmand?
  10. I hvilke sager anvendes specialdomstole?

Hvordan forløber en straffesag?

Forløbet af en straffesag En straffesag starter med at politiet har mistænkt dig for en forbrydelse. Det kan være fordi der er indgivet en anmeldelse. Alle kan indgive en anmeldelse til politiet. Det kan også være fordi politiet har foretaget efterforskning af et bestemt område, og så mener at du kan have et problem.

Hvad betyder det at en sag er berammet?

Når anklagemyndigheden har sendt en sag i retten, bliver sagen berammet. Det vil sige, at retten fastsætter dato og tidspunkt for retsmødet i sagen. Herefter bliver den eller de tiltalte og vidnerne i sagen indkaldt. Det retsmøde, hvor sagen bliver behandlet, kaldes hovedforhandlingen.

Kan en sigtelse frafalde?

Politiet kan godt opretholde en sigtelse uanset politiets efterforskning ikke i første omgang fører til et resultat. Hvis politiet frafalder en sigtelse, skal den sigtede have det at vide. Som hovedregel får man ikke erstatning for en uberettiget sigtelse. Man kan godt blive sigtet uden at blive anholdt.

Hvor lang tid tager en straffesag?

Hvis byretsdommen ankes, går der lang tid, før sagen bliver domsforhandlet i landsretten, også selv om der ikke skal være fornyet syn og skøn i forbindelse med ankesagen. Berammelsestiden er 6-9 måneder. Da der også skal udveksles processkrifter i landsretten, bliver den samlede sagsbehandlingstid ofte dobbelt så lang.

Hvornår er det en nævningesag?

Nævningesager er sager, hvor anklageren kræver fængselsstraf på fire år eller mere, eller hvor den tiltalte kan blive dømt til forvaring eller anden anbringelse. Det er typisk alvorlige straffesager, der afgøres som nævningesager.

Hvornår bruges domsmænd?

Domsmænd medvirker i sager, hvor der bliver spørgsmål om højere straf end bøde, eller som i øvrigt skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse.

Hvornår skal man betale sagens omkostninger?

Ofte skal du betale sagens omkostninger, hvis du taber sagen. En retssag vil altid betyde, at der skal betales omkostninger. Der skal altid betales en retsafgift til retten og der skal meget ofte betales udgifter advokat. Ofte er der derudover omkostninger til syn og skøn samt omkostninger til vidner.

Hvordan tiltaler man dommeren?

I retssale og byåd. I nogle engelsktalende lande kan dommere omtales som "His Honour" eller "Her Honour". Nogle borgmestre omtales på samme måde. I andre retssale bliver dommere og fremtrædende advokater tituleret "The Honourable".

Hvor længe kan man være domsmand?

Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af, hvilken type straffesag, der er tale om. Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og næste periode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

I hvilke sager anvendes specialdomstole?

Specialdomstolene er Sø- og Handelsretten, Landsskatteretten og Boligretten. Hertil kommer endelig Voldgiftsretterne, som enten nedsættes ad hoc til en konkret sag, eller er specialdomstole inden for et bestemt område, som for eksempel Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, som afgør sager vedrørende byggeri.