Table of Contents:

 1. Hvorfor bruge semistruktureret interview?
 2. Hvad er et semistruktureret interview?
 3. Hvad er et gruppeinterview?
 4. Hvad er et uformelt interview?
 5. Hvor mange skal man interviewe?
 6. Hvad er semistrukturerede?
 7. Hvor mange skal der være i en fokusgruppe?
 8. Hvad betyder uformelt sprog?
 9. Hvad er en uformel samtale?
 10. Hvad bør intervieweren overveje før et interview gennemføres?
 11. Hvordan laver man en god interviewguide?
 12. Hvad er et Ekspertinterview?
 13. Hvor mange kvalitative interviews?
 14. Hvorfor fokusgruppe interview?
 15. Hvad betyder det at være uformel?

Hvorfor bruge semistruktureret interview?

Metoden giver intervieweren en mulighed for at styre interviewet, samtidig med at respondenten frit kan besvare spørgsmålene. Det semistrukturerede interview kan med fordel bruges, hvis du kun har mulighed for at interviewe deltagerne én gang, og derfor vil sikre dig at, alle centrale emner berøres.

Hvad er et semistruktureret interview?

Semistrukturerede interviews, hvor intervieweren støtter sig til en interviewguide. Interviewet omhandler nogle på forhånd givne tematikker eller overordnede spørgsmål, men der er plads til at gå i andre retninger. Semistrukturerede interviews er den "klassiske" interviewform.

Hvad er et gruppeinterview?

Et gruppeinterview er en struktureret samtale mellem en gruppe patienter og en interviewer, hvor formålet er at få indsigt i patienternes oplevelser, behov og synspunkter.

Hvad er et uformelt interview?

Det uformelle interview er en samtale uden fast struktur, og som ofte opstår mere eller mindre tilfældigt, hvis en mulighed pludseligt opstår for at tale med en respondent om et interessant emne. Der er ingen interviewguide og ingen lydoptager.

Hvor mange skal man interviewe?

Note: Der er ikke nogen fast regel for, hvor mange informanter man har til gruppeinterviews eller fokusgruppeinterviews. Flere lærerbøger i kvalitativ metode anbefaler mellem 4-8 informanter. Intervieweren spiller en vigtig rolle i interviewet, som den der sikrer, at interviewet bidrager med den viden der er tilsigtet.

Hvad er semistrukturerede?

Det semistrukturerede interview er et interview, hvor intervieweren benytter sig af en interviewguide. Intervieweren har således en række af spørgsmål, der ønskes besvaret under interviewet. Spørgsmålenes rækkefølge kan variere, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvor mange skal der være i en fokusgruppe?

Én person kan teknisk set godt afholde en fokusgruppe. Men jeg anbefaler at være to. Den ene skal være moderator. Moderatoren skal først og fremmest gennemføre fokusgruppeinterviewet.

Hvad betyder uformelt sprog?

Uformelt sprog er det talesprog, man bruger i hverdagen overfor sine venner, måske overfor sin familie og andre bekendte. Man inddrager måske slang og bandeord og siger du i stedet for De og mig i stedet for jeg.

Hvad er en uformel samtale?

Uformelle samtaler Den uformelle samtale er en samtale med et formål, men uden den formaliserede ramme. Den adskiller sig også fra det almindelige sociale samvær, hvor hensigten er hygge og small talk. I de uformelle samtaler kan du og din medarbejder åbent diskutere opgaverne og samarbejdet.

Hvad bør intervieweren overveje før et interview gennemføres?

Det har et konkret formål, som på forhånd er fastlagt. Intervieweren stiller spørgsmål og lytter aktivt til informantens (interviewpersonens) svar og fortællinger. Det er interviewerens opgave at guide samtalen og sikre, at informanten forstår spørgsmålene og besvarer dem fyldestgørende.

Hvordan laver man en god interviewguide?

En interviewguide er mere fleksibel end et interviewskema, der har samme form som et spørgeskema, og primært benyttes ved strukturerede interviews. Her skal spørgsmålene stilles i en bestemt rækkefølge, og informanterne skal vælge en af de mulige besvarelser.

Hvad er et Ekspertinterview?

Ekspertinterview: Her er personen, du interviewer, en ekspert inden for et bestemt område, som du ønsker viden om. Her er typisk tale om faktuel og objektiv viden.

Hvor mange kvalitative interviews?

Note: Der er ikke nogen fast regel for, hvor mange informanter man har til gruppeinterviews eller fokusgruppeinterviews. Flere lærerbøger i kvalitativ metode anbefaler mellem 4-8 informanter. Intervieweren spiller en vigtig rolle i interviewet, som den der sikrer, at interviewet bidrager med den viden der er tilsigtet.

Hvorfor fokusgruppe interview?

Fokusgruppen giver indblik i et socialt felt Deltagerne kender måske ikke hinanden, men de tilhører samme sociale gruppe, og de har en fælles social referenceramme, som du som moderator måske ikke deler. Den får du indblik i gennem fokusgruppen. Du får også indblik i den sociale interaktion mellem deltagerne.

Hvad betyder det at være uformel?

) som udføres, foregaar uden formaliteter, paa en jævn, ligefrem maade; om person: som ikke tager hensyn til formaliteter; ligefrem. (undertiden som spøg., eufem. udtryk for grovhed, ubehøvlethed).